วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2553

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน

โครงการ                                พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน
แผนงาน                               สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้  คุณธรรมและ
                                     จริยธรรม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     โรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน
ผู้รับผิดชอบโครงการ       นางศรีจันทร์     สมฝั้น
ระยะเวลาดำเนินการ            1กรกฎาคม 2553- 30 กันยายน 2553

1.  หลักการและเหตุผล
                ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็ว  ส่งผลต่อวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากมาย  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวางรากฐานและพัฒนามนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถในด้านเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริการและการเรียนการสอน  รวมทั้งรับสภาพการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  และเรียนรู้วิธีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ทและเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                ดังนั้นเพื่อเป็นการปรับปรุงระบบสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้และจัดกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ  ดังกล่าว  จึงได้จัดโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถบริการการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนอื่น ๆ

2.  วัตถุประสงค์
                1.  เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน
                2.  นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์เป็นทุกคน มีโอกาสได้ใช้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพ  และทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นๆ
                3. นักเรียนศึกษาค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ทด้วยตนเอง ประสบผลสำเร็จในการเรียน  สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป
              4. ให้บริการชุมชนได้ตามแต่โอกาส

3.  เป้าหมาย
                ด้านปริมาณ
1.       พัฒนาการเรียนการสอนของครูจำนวน  6  คน
2.       นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน  จำนวน  59  คน  มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
                ด้านคุณภาพ
                                1.  ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีการศึกษาที่มีคุณภาพ  ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและปลอดภัย
                                2. แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                                3.นักเรียนเป็นคนมีคุณภาพก้าวทันสังคม ใช้เทคโนโลยีเป็นตามความเหมาะสมและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นพื้นฐานในการเรียนชั้นสูงต่อไป
4.  กิจกรรมและการดำเนินงาน

ที่

กิจกรรม

เป้าหมาย
งบประมาณ
ระยะเวลา
ดำเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1.
เสนออนุมัติโครงการ

-
1 กรกฎาคม 53
นางศรีจันทร์   สมฝั้น
2.
ประชุมชี้แจงคณะครู
คณะครู
-
4  กรกฎาค 53
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3.
ดำเนินงานตามแผน
- กิจกรรมการเรียนรู้คอมพิวเตอร์
- การเรียนรู้อินเทอร์เน็ท
- กิจกรรมการเรียนรู้โทรทัศน์เพื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- กิจกรรมการใช้สื่อCAI
- กิจกรรมการใช้สื่อ DVD, VCD, ICT
นักเรียนทุกคน
10,000
1  สิงหาคม 53- 30 กันยายน54

นางศรีจันทร์   สมฝั้น
และคณะครูทุกคน
4
นิเทศ  กำกับติดตามประเมินผล
นักเรียนทุกคน
-
1  ตุลาคม 53- 30 กันยายน54

ผู้อำนวยการโรงเรียน
5
การประเมินผล
นักเรียนทุกคน
-
1  ตุลาคม 53- 30 กันยายน54

นางศรีจันทร์   สมฝั้น

รวมงบประมาณ

10,000


5.  งบประมาณ
              โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน ใช้งบประมาณในการพัฒนาจำนวน 10,000   บาท


6.  การวัดและประเมินผล


ลำดับ

ตังบ่งชี้ความสำเร็จ
วิธีวัดผลประเมินผล
เครื่องมือวัดผลประเมินผล
1
2
3

4
จัดหา/พัฒนาสื่อการเรียนการสอน
พัฒนาแหล่งเรียนรู้
นักเรียนมีพัฒนาการ  สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับที่น่าพอใจ
สังเกต  ตรวจสอบ
สังเกต  ตรวจดูเอกสาร
สังเกต  ตรวจสอบ

สังเกต    ดูผลการเรียน
สังเกต  
ทดสอบ
สังเกต 

วัดผลการเรียน7.       ผลที่คาดว่าจะได้รับ
     1. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศในการบริหารและการเรียนการสอน
            2.  นักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและใช้ได้อย่างถูกต้องเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
      3. ให้บริการสารสนเทศอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
             4. นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งเกวียนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6 .ใช้คอมพิวเตอร์และค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ทเป็นทุกคน
             5. นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน  สามารถแก้ปัญหาด้วยตนเอง

                       ผู้เสนอโครงการ                                                            ผู้อนุมัติโครงการ
                                                                                                                             
                     ศรีจันทร์      สมฝั้น                                                
                  ( นางศรีจันทร์    สมฝั้น  )                                          ( นายมนัส      แก้วมิตร)
               ครูโรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเกวียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น